shop@ece.si080 22 04 0Košarica Košarica

Splošni pogoji poslovanja

Nazaj

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE ECE D.O.O. »ECE SHOP«

1. SPLOŠNI POGOJI

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravila delovanja in uporabe spletne trgovine  ECE shop in opredeljujejo pravice in obveznosti uporabnika, urejajo medsebojni poslovni odnos ter določajo pogoje nakupa izdelkov v spletni trgovini (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja), ki je dostopna na povezavi https://shop.ece.si/(v nadaljevanju: ECE shop) in jo upravlja ponudnik e-storitve ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, matična številka: 6064892000, Identifikacijska številka za DDV: SI55722679 (v nadaljevanju: ECE, lahko tudi prodajalec).

Kupca zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Šteje se, da je kupec z vsakim naročilom, oddanim prek spletne trgovine ali po telefonu, seznanjen z njihovo vsebino in  s  Splošnimi pogoji poslovanja  v celoti soglaša. Storitve spletne trgovine lahko uporabljajo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma pravne osebe s sedežem podjetja, registriranim v Republiki Sloveniji.

ECE si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb Splošnih pogojev poslovanja brez predhodne najave. Kupca zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja, z oddajo naročila pa potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Jezik komunikacije je slovenščina.

2. VRSTE UPORABNIKOV

Uporaba storitve ECE shop je možna tako za obstoječe kupce  ECE, kakor tudi za tiste, ki niso kupci ECE, pri čemer je za vse obstoječe kupce ECE, ki želijo koristiti posebno ugodnost obročnega plačila, potrebna registracija oziroma prijava v ECE shop.

Obstoječi kupec je fizična oseba ali poslovni uporabnik spletne trgovine (v nadaljevanju obstoječi kupec), ki ima na dan uporabe storitev ECE shop s prodajalcem sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina za vsaj eno merilno oziroma odjemno mesto.

Z enkratnim vpisom v ECE shop v postopku nakupa postane obiskovalec gost, s potrjeno registracijo v ECE shop pa postane član ECE shop. Tako gost kot član (v nadaljevanju tudi uporabnik) pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini ECE shop.

Obiskovalec lahko registracijo za člana ECE shop in enkratni vpis kot gost opravi v postopku nakupa na spletnem mestu ECE shop.

Ob registraciji v spletno trgovino, pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako njegovemu e-naslovu in poljubno izbrano geslo. Uporabniško ime in geslo člana ECE shop nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

3. POTEK NAKUPA

Celoten potek postopka nakupa v spletni trgovini ECE shop je opisan v Navodilih za nakup, ki se nahajajo na spletni strani na spletnem mestu ECE Shop.

Pogodba o prodaji izbranih izdelkov iz spletne trgovine ECE shop je sklenjena v trenutku, ko kupec izvede plačilo zneska po prejetem predračunu na transakcijski račun prodajalca v okviru roka veljavnosti ponudbe, oziroma ko izvede plačilo zneska prvega obroka na transakcijski račun prodajalca, v primerih, ko gre za prodajo na obroke.

4. MOŽNOST SPREMEMBE NAROČILA

Sprememba naročila je možna do plačila izdelka oziroma do plačila prvega obroka po Pogodbi o prodaji na obroke.

Spremembo naročila lahko kupec izvede skladno s postopkom poteka naročila, opisanim v Navodilih za nakup. Po oddaji naročila in pred plačilom kupec o morebitni spremembi naročila obvesti ECE shop na e-naslov shop@ece.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 22 04.

5. CENE

Cene izdelkov v spletni trgovini so prikazane kot Redna cena in Vaša cena.  Vaša cena je  cena izdelka, ki velja za vse kupce, ki opravijo spletni nakup, razen kadar je pri izdelku izpisana le Vaša cena. V tem primeru Vaša cena velja za naročilo v eni izmed poslovalnic in spletni nakup.

Redna cena izdelka je cena, ki velja za kupce, ki svoje naročilo oddajo v eni izmed poslovalnic podjetja ECE d.o.o. Kupec lahko registracijo opravi v eni izmed poslovalnic podjetja ECE d.o.o. tako, da podjetju ECE d.o.o. zaupa svoje podatke in s tem pridobi ugodnost spletne cene.

Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).

Cene veljajo v primeru plačila predračuna, v času njegove veljavnosti, z izbranim načinom plačila.

6. PLAČILNI POGOJI IN MOŽNOST PLAČILA

Spletna trgovina ECE shop omogoča naslednje možnosti plačil:

• z enkratnim nakazilom na račun ECE po ponudbi/predračunu,

• z enkratnim plačilom s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard, Maestro, Visa in Visa Electron,).

• z obročnim odplačevanjem, pri katerem se prvi obrok plača takoj po ponudbi/predračunu ali s plačilno oziroma kreditno kartico, preostali obroki pa z računi za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina

• druge, v pogodbi dogovorjene oblike plačila.

Plačilo v enem znesku po predračunu

Kupec lahko naročeni izdelek poravna v enkratnem znesku na podlagi ponudbe oziroma predračuna. Če se kupec odloči za plačilo v enem znesku po predračunu, predračun prejme na svoj elektronski naslov. Po prejemu plačila bo prodajalec na elektronski naslov kupca, naveden v postopku nakupa, poslal obvestilo o prejetem plačilu in uspešno izvedenem nakupu.

Plačilo v enem znesku s plačilno kartico

Pri plačilu s kreditno kartico prek spleta mora kupec  v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila za vračilo kupnine prodajalcu poslati pisno zahtevo na e-naslov shop@ece.si.

Plačilo na obroke

Kupcu, ki že vsaj tri mesece kupuje električno energijo in/ali zemeljski plin pri ECE ter ima pravočasno poravnane vse zapadle obveznosti, je omogočeno obročno odplačevanje brez obresti in drugih stroškov financiranja (stroški odobritve, financiranja in zavarovanja kredita). Najdaljša možna odplačilna doba je določena pri posameznem izdelku v spletni trgovini. Število obrokov se lahko prilagodi kupčevi želji, na podlagi pisnega zahtevka.  

ECE bo kupcu, ki izpolnjuje pogoje za obročno odplačilo, na njegov elektronski naslov posredoval predračun skupaj s Pogodbo o prodaji na obroke. Prvi obrok po predračunu mora biti poravnan pred dobavo naročenih izdelkov. S plačilom prvega obroka kupec potrjuje celotno naročilo in soglaša z obročnim odplačilom naročenega blaga, s čimer se šteje, da je Pogodba o prodaji na obroke sklenjena. S sklenitvijo navedene pogodbe se kupec zaveže, da bo najmanj do zapadlosti roka za plačilo celotne kupnine izdelka po sklenjeni Pogodbi o prodaji na obroke pri ECE kupoval električno energijo in/ali zemeljski plin na vsaj enem merilnem ali odjemnem mestu, katerega dobavitelj je ECE. Zaželeno je, da kupec poda soglasje za direktno obremenitev SEPA.

Višina obrokov se izračuna glede na končni znesek nakupa. Najnižji mesečni obrok je 10 € (z DDV). Vsi mesečni obroki, razen prvega, bodo do odplačila celotnega zneska posameznega nakupa obračunani na mesečnem računu za električno energijo in/ali zemeljski plin.
Obračun obrokov je vezan na kupca oziroma poslovnega partnerja, in ne na posamezno merilno mesto za katerega ima kupec sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina. V primeru, da ima kupec več merilnih mest, se obroki pripisujejo na računu za merilno mesto, ki ga določi prodajalec, vse dokler mu kupec ne sporoči drugače. Prodajalec bo obrok za nakup v ECE shop v primeru izdaje skupnega računa prodajalca (izdan v skladu s Posebnimi pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev) obračunal na skupnem računu, v primeru izdaje ločenega računa prodajalca pa na računu za električno energijo in/ali zemeljski plin in/ali drugo storitev.

Nakup izdelkov na obroke v ECE shop je omejen z mesečnim limitom. Najvišja dovoljena skupna mesečna obremenitev, ki se pripisuje v obliki obrokov na račun za energente, ne sme presegati mesečnega limita porabe v spletni trgovini ECE shop, ki je opredeljen glede na višino ostalih obveznosti do ECE:

• pri povprečni višini porabe energentov med 1 € – 50 € znaša mesečni limit za nakupe v ECE shop 250 €

• pri povprečni višini porabe med 50 € – 200 € znaša mesečni limit za nakupe v ECE shop 200 €.

Maksimalni znesek vseh nakupov na obroke je 10-kratnik najvišjega dovoljenega mesečnega limita oziroma največ 2.500 € vseh obveznosti iz naslova poslovanja prek ECE shop. Razliko kupnine, ki presega razpoložljivo vrednost nakupov na obroke, glede na maksimalni znesek vseh obročnih plačil, kupec poravna z obveznim enkratnim plačilom, razen v kolikor ni s pogodbo dogovorjeno drugače.

V primeru neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova poslovanja prek ECE shop lahko prodajalec limit tudi zniža. 

ECE si pridržuje pravico, da obročnega plačila za izdelke v ECE shop kupcu ne odobri, v primeru, ko je kupec v zadnjih 6 mesecih prejel opomin iz naslova zapadlih, neplačanih obveznosti za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plin. 

Do polnega plačila obveznosti kupca ostane prodano blago v lasti prodajalca. V primeru, da kupec neredno plačuje zapadle obroke, lahko prodajalec na kupčeve stroške naroči njihov odvoz oziroma uveljavlja dokončno plačilo po sodni poti.

Ob podpisu pogodbe o obročnem plačilu se kupec zaveže, da vsaj še  nadaljnjih 12 mesecev (odvisno od števila obrokov) po mesecu sklenitve Pogodbe o prodaji na obroke prek ECE shop ne bo enostransko prekinil obstoječega pogodbenega razmerja z ECE za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina (če ima sklenjene pogodbe za več merilnih mest, velja ta obveznost za najmanj eno merilno mesto) oziroma, da v tem obdobju ne bo z lastnim ravnanjem (npr. neplačevanje obveznosti iz pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina) povzročil prenehanja pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina. V nasprotnem primeru mora v enkratnem znesku poravnati celotno vrednost še neplačanih obrokov na dan prekinitve pogodbe. ECE bo takšnemu kupcu izstavil opomin za vse neporavnane obveznosti z rokom plačila 15 dni. 

Za pogodbeno razmerje se šteje podpisana pogodba o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina neodvisno od vrste dobave električne energije in/ali zemeljskega plina. 

Kupec lahko v kateremkoli trenutku po svoji izbiri predčasno poplača celotni dolg brez dodatnih stroškov zanj.

V primeru zamude pri plačilu finančnih obveznosti po izstavljenih računih lahko prodajalec kupcu zaračunava stroške izterjave in zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja takoj, ko mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo v primeru, ko kupec ne bo navedel katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico (najprej električna energija, nato zemeljski plin in na koncu glavnica iz naslova dobave blaga in storitev). 
V primeru prejema delnega plačila za obveznosti po določenem računu, bo prodajalec v primeru, ko kupec ne bo navedel, katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico (najprej električno energijo, nato zemeljski plin in na koncu glavnico iz naslova dobave blaga in storitev).

Poslovni subjekti

Kupec ECE, ki je poslovni subjekt (in nima statusa potrošnika) ima možnost plačila v enkratnem znesku in ne more koristi obročnega načina odplačevanja in dodatnih ugodnosti pri spletnem nakupu, razen v kolikor je s prodajalcem drugače pisno dogovorjeno.

7. DODATNE UGODNOSTI ZA KUPCA IN AKCIJSKA PONUDBA

ECE lahko kupcem ob nakupu izdelka iz spletnega kataloga ponudi dodatne ugodnosti, ki so časovno ali količinsko omejene in so lahko v obliki brezplačnega darila in/ali enkratnega popusta (promocijska koda). Vrednost popusta (promocijska koda) že vključuje DDV. Popust kupec uveljavlja v ECE shop z vnosom promocijske kode v posebno polje v postopku nakupa. Kupec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dodatnih ugodnosti v obliki brezplačnega darila, bo darilo prejel brez dodatnih stroškov. 

Posamezno ugodnost lahko kupec izkoristi samo enkrat. Različni popusti se medsebojno izključujejo in se ne seštevajo, zato jih kupec ne morete uporabiti pri istem naročilu.

ECE bo izdelke v spletni trgovini, za katere velja izjemna ponudba ali akcija ustrezno vidno označil z znakom, ki kupca obvešča o posebni ponudbi ECE in si hkrati pridružuje pravico, da takšno ponudbo kadarkoli prekine, posebej pa, če poide zaloga izdelkov. Ob nakupu izdelkov, ki so del izjemne ponudbe ni mogoče unovčiti kode za popust (promocijska koda), saj se popusti in promocijske ponudbe medsebojno izključujejo. Kode za popust prav tako ni možno koristiti ob nakupu izdelkov, pri katerih je v opisu oziroma v opombi izdelka zapisano: "Na izdelek ni možno koristiti nobene promocijske kode."

V primeru, da je pri posameznem izdelku, ki je označen kot izjemna ali akcijska ponudba v ceno všteta tudi storitev montaže in zagona naprave, je to pri izdelku posebej navedeno. V tem primeru je v okviru storitve montaže in zagona naprave upoštevana standardna izvedba priključitve in zagona, upoštevajoč, da ima kupec potrebne priključke predhodno pripravljene (električna energija, kabelska oz. optična instalacija za priklop interneta, morebitni ostali potrebni priključki). V primeru, da predpriprava ni ustrezna, ima izvajalec storitve priklopa in zagona pravico zaračunati dodatne stroške  dela in materialne stroške skladno z njegovim z veljavnim cenikom. Za te stroške ECE ne prevzema nobene odgovornosti.

8. DOSTAVA

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku od 3 do 10 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve kupčevega naročila, razen kadar čas dostave posebej opredeljen pri posameznem izdelku. Pogodbeni partnerji za dostavo izdelkov so opredeljeni v pogodbah, ki jih ima ECE sklenjene z dobavitelji izdelkov.

Stroške dostave naročenih izdelkov krije ECE in so za kupca brezplačni.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo ECE kupca o tem obvestil, pri čemer bo uporabili kontaktne podatke, ki jih je kupec navedel ob oddaji naročila.

ECE ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ECE nima na zalogi.

Dostava naročenih izdelkov, kupljenih v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije.

9. IDENTIFIKACIJA KUPCEV OB PREVZEMU BLAGA

ECE oziroma njegova pooblaščena dostavna služba si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovi, da lahko izroči izdelke pravemu kupcu.

10. IZDELKI, KI JIH NI NA ZALOGI

ECE podatke o zalogah izdelkov preverja preko avtomatskih spletnih povezav dnevno do 9.ure. Izdelki, za katere dobi informacijo, da jih ni na zalogi takoj označi z besedilom »Trenutno ni na zalogi« oziroma so odstranjeni iz prodaje.

Zaloga izdelka se lahko spremeni v postopku nakupa, to je od oddaje naročila do prejema plačila po poslani ponudbi. ECE o tem, da se je zaloga spremenila, bodisi izdelka trenutno ni na zalogi, ali ga ni več možno dobaviti, obvesti kupca. V primeru, da izdelka ni več mogoče dobaviti, prodajalec kupcu vrne denar. V primeru, da  izdelka trenutno ni na zalogi, prodajalec kupca obvesti o dobavnem roku. Kolikor se kupec s spremenjenim rokom dobave ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu vrne denar. 

Kupcu ECE lahko ponudi predlog rešitve – ponudi mu lahko primerljiv izdelek po tehničnih karakteristikah in trenutnih cenah na trgu. Kupec ima pravico odstopiti od nakupa in zahtevati povračilo kupnine v primeru, da se ne strinja z zamenjavo ali alternativnim izdelkom oziroma predlogom rešitve, ki mu jo je ponudil ECE. 

11. ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene zunaj svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 15 dneh od prevzema naročenega izdelka ECE obvesti, da odstopa od pogodbe in bo vrnil izdelek, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.  

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam ECE omogoča vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev uvoznika oziroma proizvajalca ali v primeru obstoja stvarnih napak v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ). Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 15 dneh ali vračila kupnine, kot to velja za kupce - fizične osebe.

Kupec mora svojo odločitev o odstopu od pogodbe in vračilu blaga poslati na obrazcu za odstop od nakupa in vračilo blaga na e-naslov shop@ece.si. Kupec mora izdelek vrniti najpozneje v 14 dneh od obvestila o odstopu. Vračilu je potrebno priložiti kopijo originalnega računa. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila izdelka, ki se obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od vrste pošiljke. ECE pošiljk z odkupnino ne sprejema. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe:

  • za blago ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in nastopijo v roku odstopa od pogodbe,
  • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in je prilagojeno njegovim osebnih potrebam,
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe,
  • za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ki jo podjetje v celoti izpolni,
  • za zapečatene avdio ali videoposnetke in računalniške programe, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat,
  • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
  • za digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo. 

Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini ter z originalno embalažo. Pred odločitvijo, da bo odstopil od pogodbe, sme kupec opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka ne sme še naprej uporabljati do odstopa od pogodbe. Preizkušanje izdelkov, ki odstopajo od navedenega, se šteje za uporabo izdelka, kar pomeni, da bo ECE zavrnil možnost odstopa od pogodbe in mu vrnjeni izdelek na njegove stroške poslal nazaj.

Izdelek kupec pošlje na naslov: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje.

ECE bo kupnino povrnil najpozneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu oziroma po prejemu vrnjenega izdelka na transakcijski račun, ki ga bo kupec sporočili pisno, na predpisanem obrazcu, na elektronski naslov shop@ece.si.

Natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov kupec dobi na brezplačni telefonski številki 080 22 04.

12. REŠEVANJE REKLAMACIJ IN ZAMENJAVA IZDELKOV

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Kupec, ki je fizična oseba ima ob morebitni napaki na izdelku pravico zahtevati, da ECE izdelek z napako zamenja z novim, brezhibnim, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Če je ob dostavi embalaža, v kateri je izdelek, poškodovana, mora kupec pred odprtjem embalaže to poslikati. V kolikor se pozneje ugotovi, da je poškodovan tudi izdelek, mora v reklamacijskem zahtevku priložiti tudi sliko poškodovanega izdelka. Reklamacijski zahtevek kupec pošlje na obrazcu za prijavo reklamacije na e-naslov shop@ece.si v roku 8 dni po prevzemu blaga. Kupec mora v primeru reklamacije poškodovanega izdelka obdržati originalno embalažo. 

Če je kupec pravna oseba, mora ob morebitni napaki na izdelku nemudoma obvestiti ECE oziroma v roku 8 dni, da bo izdelek z napako zamenjal z novim brezhibnim. 

Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oziroma kopije računa.

Za dodatna vprašanja in pomoč lahko kupec kontaktira ECE na brezplačno telefonsko številko 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure.

13. GARANCIJA

Garancijo na prodajne izdelke nudi uvoznik oziroma proizvajalec v skladu s svojimi garancijskimi pogoji.

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem  listu ali računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec pokliče ECE, ki bo zagotovil ustrezno informacijo pravočasno.

14. STVARNA NAPAKA

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali promet,

• izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

• izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

• je ECE izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost izdelka?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

Kako se uveljavi stvarna napaka?

Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom ECE obvestiti v zakonsko določenem roku in mu hkrati omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Prevzem izdelkov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake

Kupec – fizična oseba ima v primeru, da je pravilno obvestil ECE o napaki na izdelku, pravice, kot jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, in sicer, da ECE odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je ECE-ju izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po koncu obravnave prevzeti v rokih in na način, kot je določeno v teh Splošnih pogojih poslovanja. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, če ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na njegov naslov.
ECE kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave in ga pozove na prevzem izdelka. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na naslovu njegovega skladišča: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje. ECE hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila, prav tako ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 € z DDV/dan) in pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko ECE izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in drugih stroškov ECE-ja, nakaže kupcu. Če je vrednost izdelka zelo majhna, ga lahko ECE podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. ECE 15 dni pred iztekom 6-mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

15. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletna trgovina ECE shop deluje 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov in vzdrževanja poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ECE pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne trgovine.

ECE se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ECE ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ECE kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

16. PRITOŽBE IN SPORI

ECE spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav lahko kupec pisno pritožbo poda preko brezplačne telefonske številke 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure ali po faksu na številko 03 62 09 559 oziroma na e-naslov shop@ece.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

ECE se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ECE prizadeva po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.

Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh pogojih in po posebnih akcijskih pogojih.

17. POOBLAŠČENI SERVISERJI

Popravljen izdelek bo kupec prejel najhitreje, če garancijo uveljavlja neposredno pri proizvajalcu oziroma na njegovem pooblaščenem servisu, ki je naveden tudi pri izdelku in ali na priloženem garancijskem listu.

18. POMOČ IN DODATNA VPRAŠANJA

Za vsa dodatna vprašanja je ECE na voljo po elektronski pošti na naslovu shop@ece.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure.

19. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec bo osebne podatke kupca zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje prodajnega razmerja, obveščanje o spremembah in ponudbah za potrebe izvajanja prodajnega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz prodajalca in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo. Prodajalec in kupec sta dolžna varovati poslovno občutljive podatke, razen za namene izterjave/izvršbe zaradi dolga. Prodajalec bo pravilnost in resničnost osebnih podatkov kupca, ter spremembe preverjal pri pristojnih organih.

20. INFORMACIJE O ECE d.o.o.

Naziv družbe: ECE, energetska družba, d.o.o.
Sedež družbe: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Matična številka: 6064892000
Identifikacijska številka za DDV: SI55722679

21. DRUGA DOLOČILA

Ti pogoji začnejo veljati in se uporabljati od dne 12.03.2019.

ECE d.o.o.

 

Količina je prevelika

X
 
Hvala za prijavo!

Vaša koda s popustom 5 € je

NOVAPRIJAVA5