shop@ece.si080 22 04 0Košarica Košarica

Splošni pogoji poslovanja

Nazaj

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE ECE D.O.O. »ECE SHOP«

1. SPLOŠNI POGOJI

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravila delovanja in uporabe spletne trgovine  ECE shop in opredeljujejo pravice in obveznosti kupca, urejajo medsebojni poslovni odnos ter določajo pogoje nakupa izdelkov v spletni trgovini (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja), ki je dostopna na povezavi https://shop.ece.si/(v nadaljevanju: ECE shop) in jo upravlja ponudnik e-storitve ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, matična številka: 6064892000, Identifikacijska številka za DDV: SI55722679 (v nadaljevanju: ECE, lahko tudi prodajalec).

Kupca zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Šteje se, da je kupec z vsakim naročilom, oddanim preko spletne trgovine ali po telefonu, seznanjen z njihovo vsebino in  s  Splošnimi pogoji poslovanja  v celoti soglaša. 

Storitve spletne trgovine lahko uporabljajo fizične osebe, starejše od 18 let in pravne osebe. Dostava izdelkov je možna le v Republiki Sloveniji. 

ECE si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb Splošnih pogojev poslovanja brez predhodne najave. Kupca zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja, z oddajo naročila pa potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Jezik komunikacije je slovenščina.

2. VRSTE UPORABNIKOV

Uporaba storitve ECE shop je možna tako za obstoječe kupce ECE, kakor tudi za tiste, ki niso kupci ECE, pri čemer je za vse obstoječe kupce ECE, ki želijo koristiti posebno ugodnost obročnega plačila, potrebna registracija oziroma prijava v ECE shop. 

Kupec je fizična oseba (v nadaljevanju kupec ali potrošnik) ali poslovni subjekt (v nadaljevanju kupec) spletne trgovine ECE shop. 

Obstoječi kupec je kupec, ki ima na dan uporabe storitev ECE shop s prodajalcem sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina za vsaj eno merilno oziroma odjemno mesto.

Gost je kupec, ki nakup opravi brez registracije ali prijave v postopku nakupa v spletni trgovini ECE shop.

3. POTEK NAKUPA

Celoten potek postopka nakupa v spletni trgovini ECE shop je opisan v Navodilih za nakup, ki se nahajajo na spletni strani na spletnem mestu ECE Shop.

Pogodba o prodaji izbranih izdelkov iz spletne trgovine ECE shop je sklenjena v trenutku, ko kupec izvede plačilo zneska po prejetem predračunu na transakcijski račun prodajalca v okviru roka veljavnosti predračuna, oziroma ko izvede plačilo zneska prvega obroka na transakcijski račun prodajalca, v primerih, ko gre za prodajo na obroke.

Ob oddaji naročila se kupec zavezuje, da so podatki, ki jih je podal in uporabil resnični in da je nosilec navedenih podatkov. V primeru, da kupec uporabi neresnične podatke oziroma podatke druge osebe lahko odgovarja za kazensko dejanje zlorabe osebnih podatkov po 143. členu Kazenskega zakonika.

Besedilo pogodbe bo prodajalec hranil v zakonsko predpisanem obdobju, kupcu pa je dostopno na spletni povezavi, ki jo prodajalec pošlje na elektronski naslov kupca, ki ga je navedel v postopku oddaje naročila. Besedila so na spletni povezavi dostopna tri (3) mesece od prejema prej navedenega obvestila.

4. MOŽNOST SPREMEMBE NAROČILA

Sprememba naročila je možna do plačila izdelka oziroma do plačila prvega obroka po Pogodbi o prodaji na obroke.

Spremembo naročila lahko kupec izvede skladno s postopkom poteka naročila, opisanim v Navodilih za nakup. Po oddaji naročila in pred plačilom kupec o morebitni spremembi naročila obvesti prodajalca na e-naslov shop@ece.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 22 04 ali osebno na sedežu prodajalca Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje.

5. CENE

Cene izdelkov v spletni trgovini so prikazane kot Redna cena in Vaša cena.  Vaša cena je  cena izdelka, ki velja za vse kupce, ki opravijo spletni nakup, razen kadar je pri izdelku izpisana le Vaša cena. V tem primeru Vaša cena velja za naročilo v eni izmed poslovalnic in spletni nakup.

Redna cena izdelka je cena, ki velja za kupce, ki svoje naročilo oddajo v eni izmed poslovalnic podjetja ECE d.o.o. Kupec lahko registracijo opravi v eni izmed poslovalnic podjetja ECE d.o.o. tako, da podjetju ECE d.o.o. zaupa svoje podatke in s tem pridobi ugodnost spletne cene. 

V primeru, da se nek izdelek prodaja v časovno omejeni akciji, ki je posebej označena v spletni trgovini, velja objavljena cena za vse kupce, ne glede na način, kako je kupec opravil nakup.

Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).

Cene veljajo v primeru plačila predračuna, v času njegove veljavnosti, z izbranim načinom plačila.

6. PLAČILNI POGOJI IN MOŽNOST PLAČILA

Spletna trgovina ECE shop omogoča naslednje možnosti plačil:

• z enkratnim nakazilom na račun ECE po ponudbi/predračunu,

• z enkratnim plačilom s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, MasterCard, Maestro, Visa in Visa Electron,).

• z obročnim odplačevanjem, pri katerem se prvi obrok plača takoj po ponudbi/predračunu ali s plačilno oziroma kreditno kartico, preostali obroki pa z računi za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina

• druge, v pogodbi dogovorjene oblike plačila.

Plačilo v enem znesku po predračunu
Kupec lahko naročeni izdelek plača v enkratnem znesku na podlagi ponudbe oziroma predračuna ali s plačilno kartico. Če se kupec odloči za plačilo v enem znesku po predračunu, predračun prejme na svoj elektronski naslov. Če se kupec odloči za plačilo s plačilno oziroma kreditno kartico je preusmerjen na novo, varno stran ponudnika, kjer izpolni podatke in poravna znesek naročila. Po prejemu plačila bo prodajalec na elektronski naslov kupca, naveden v postopku nakupa, poslal obvestilo o prejetem plačilu in uspešno izvedenem nakupu. 

Plačilo na obroke
Kupcu, ki že vsaj tri mesece kupuje električno energijo in/ali zemeljski plin pri ECE in ima pravočasno poravnane vse zapadle obveznosti, je omogočeno obročno odplačevanje brez obresti in drugih stroškov financiranja (stroški odobritve, financiranja in zavarovanja kredita). Najdaljša možna odplačilna doba je določena pri posameznem izdelku v spletni trgovini. Število obrokov se lahko prilagodi kupčevi želji, na podlagi kupčeve prošnje.   

ECE bo kupcu, ki izpolnjuje pogoje za obročno odplačilo, na njegov elektronski naslov posredoval predračun skupaj s Pogodbo o prodaji na obroke. Prvi obrok po predračunu mora biti poravnan pred dobavo naročenih izdelkov. S plačilom prvega obroka kupec potrjuje celotno naročilo in soglaša z obročnim odplačilom naročenega blaga, s čimer se šteje, da je Pogodba o prodaji na obroke sklenjena. S sklenitvijo navedene pogodbe se kupec zaveže, da bo najmanj do zapadlosti roka za plačilo celotne kupnine izdelka po sklenjeni Pogodbi o prodaji na obroke pri ECE kupoval električno energijo in/ali zemeljski plin na vsaj enem merilnem ali odjemnem mestu, katerega dobavitelj je ECE. Zaželeno je, da kupec poda soglasje za direktno obremenitev SEPA.

Kupec lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to sporoči prodajalcu v petnajstih dneh od prejema izdelka, na način kot izhaja iz 3. odstavka 12. točke teh pogojev. 

Višina obrokov se izračuna glede na končni znesek nakupa. Najnižji mesečni obrok je 10 € (z DDV). Vsi mesečni obroki, razen prvega, bodo do odplačila celotnega zneska posameznega nakupa obračunani na mesečnem računu za električno energijo in/ali zemeljski plin. 

Obračun obrokov je vezan na kupca in ne na posamezno merilno mesto za katerega ima kupec sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina. V primeru, da ima kupec več merilnih mest, se obroki pripisujejo na računu za merilno mesto, ki ga določi prodajalec, vse dokler mu kupec ne sporoči drugače. Prodajalec bo obrok za nakup v ECE shop v primeru izdaje skupnega računa prodajalca (izdan v skladu s Posebnimi pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev) obračunal na skupnem računu, v primeru izdaje ločenega računa prodajalca pa na računu za električno energijo in/ali zemeljski plin in/ali drugo storitev.

Nakup izdelkov na obroke v ECE shop je omejen z mesečnim limitom. Najvišja dovoljena skupna mesečna obremenitev, ki se pripisuje v obliki obrokov na račun za energente, ne sme presegati 250 € z DDV.

Maksimalni znesek vseh nakupov na obroke je 2500 € z DDV in se nanaša na vse obveznosti iz naslova poslovanja preko ECE shop, nakupa biomase in energetskih rešitev preko ECE d.o.o. Razliko kupnine, ki presega razpoložljivo vrednost nakupov na obroke, glede na maksimalni znesek vseh obročnih plačil, kupec poravna z obveznim enkratnim plačilom po predračunu.

V primeru neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova poslovanja prek ECE shop lahko prodajalec limit tudi zniža. 

ECE si pridržuje pravico, da obročnega plačila za izdelke v ECE shop kupcu ne odobri, v primeru, ko je kupec v zadnjih 6 mesecih prejel opomin iz naslova zapadlih, neplačanih obveznosti za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plin. 

Do polnega plačila obveznosti kupca ostane prodano blago v lasti prodajalca. V primeru, da kupec neredno plačuje zapadle obroke, lahko prodajalec na kupčeve stroške naroči njihov odvoz oziroma uveljavlja dokončno plačilo po sodni poti.

Ob podpisu pogodbe o obročnem plačilu se kupec zaveže, da vsaj še  nadaljnjih 12 mesecev (odvisno od števila obrokov) po mesecu sklenitve Pogodbe o prodaji na obroke prek ECE shop ne bo enostransko prekinil obstoječega pogodbenega razmerja z ECE za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina (če ima sklenjene pogodbe za več merilnih mest, velja ta obveznost za najmanj eno merilno mesto) oziroma, da v tem obdobju ne bo z lastnim ravnanjem (npr. neplačevanje obveznosti iz pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina) povzročil prenehanja pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina. V nasprotnem primeru mora v enkratnem znesku poravnati celotno vrednost še neplačanih obrokov na dan prekinitve pogodbe. ECE bo takšnemu kupcu izstavil opomin za vse neporavnane obveznosti z rokom plačila 15 dni. 

Za pogodbeno razmerje se šteje podpisana pogodba o dobavi električne energije in/ali zemeljskega plina neodvisno od vrste dobave električne energije in/ali zemeljskega plina. 

Kupec lahko v kateremkoli trenutku po svoji izbiri predčasno poplača celotni dolg brez dodatnih stroškov zanj.

V primeru zamude pri plačilu finančnih obveznosti po izstavljenih računih lahko prodajalec kupcu zaračunava stroške izterjave in zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja takoj, ko mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo v primeru, ko kupec ne bo navedel katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico (najprej električna energija, nato zemeljski plin in na koncu glavnica iz naslova dobave blaga in storitev). 

V primeru prejema delnega plačila za obveznosti po določenem računu, bo prodajalec v primeru, ko kupec ne bo navedel, katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico (najprej električno energijo, nato zemeljski plin in na koncu glavnico iz naslova dobave blaga in storitev).

Poslovni subjekti
Kupec ECE, ki je poslovni subjekt (in nima statusa potrošnika) ima možnost plačila v enkratnem znesku in ne more koristiti obročnega načina odplačevanja in dodatnih ugodnosti pri spletnem nakupu, razen v kolikor je s prodajalcem drugače dogovorjeno. Tudi v tem primeru je pogodba o prodaji na obroke sklenjena, ko poslovni kupec po prejetem predračunu in pogodbi na obroke plača prvi obrok. 

7. DODATNE UGODNOSTI ZA KUPCA IN AKCIJSKA PONUDBA

ECE lahko kupcem ob nakupu izdelka iz spletnega kataloga ponudi dodatne ugodnosti, ki so časovno ali količinsko omejene. Dodatne ugodnosti so zapisane in vidno označene pri posameznem izdelku, podkategoriji oziroma kategoriji v spletni trgovini ECE shop.

Posamezno ugodnost lahko kupec izkoristi samo enkrat. Različni popusti se medsebojno izključujejo in se ne seštevajo, zato jih kupec ne morete uporabiti pri istem naročilu.

Ob nakupu izdelkov, ki so del izjemne ponudbe ni mogoče unovčiti kode za popust (promocijska koda), saj se popusti in promocijske ponudbe medsebojno izključujejo. Kode za popust prav tako ni možno koristiti ob nakupu izdelkov, pri katerih je v opisu oziroma v opombi izdelka zapisano: "Na izdelek ni možno koristiti nobene promocijske kode."

V primeru, da je pri posameznem izdelku, ki je označen kot izjemna ali akcijska ponudba v ceno všteta tudi storitev montaže in zagona naprave, je to pri izdelku posebej navedeno. V tem primeru je v okviru storitve montaže in zagona naprave upoštevana standardna izvedba priključitve in zagona, upoštevajoč, da ima kupec potrebne priključke predhodno pripravljene (električna energija, kabelska oz. optična instalacija za priklop interneta, morebitni ostali potrebni priključki). V primeru, da predpriprava ni ustrezna, ima izvajalec storitve priklopa in zagona pravico zaračunati dodatne stroške  dela in materialne stroške skladno z njegovim z veljavnim cenikom. Za te stroške ECE ne prevzema nobene odgovornosti.

8. DOSTAVA

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku od 1 do 3 delovnih dni od datuma prejema nakazila (celotnega zneska ali prvega obroka), razen kadar je čas dostave posebej opredeljen pri posameznem izdelku, na prvi strani v polju »Dobava«. Pri izdelkih, ki imajo vključeno tudi storitev (montažo) je čas za dostavo in storitev posebej opredeljen pri izdelku, v zavihku »Plačilo in dostava«.  Izdelke bo dostavila zunanja dostavna služba, ki je opredeljena v skladu z dogovorom med prodajalcem in dobaviteljem. Pred dostavo vas bodo kontaktirali na e-naslov ali telefonsko številko, ki je bila opredeljena v postopku oddaje naročila.  

Stroške dostave naročenih izdelkov krije ECE in so za kupca brezplačni.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo ECE kupca o tem obvestil, pri čemer bo uporabili kontaktne podatke, ki jih je kupec navedel ob oddaji naročila. v primeru, da se kupec ne strinja z novim dobavnim rokom lahko odstopi od pogodbe in nakupa. 

Dostava naročenih izdelkov, kupljenih v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije.

9. IDENTIFIKACIJA KUPCEV OB PREVZEMU BLAGA

ECE oziroma njegova pooblaščena dostavna služba si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovi, da lahko izroči izdelke pravemu kupcu.

10. IZDELKI, KI JIH NI NA ZALOGI

ECE podatke o zalogah izdelkov preverja preko avtomatskih spletnih povezav trikrat dnevno. Izdelki, za katere dobi informacijo, da jih ni na zalogi takoj označi z besedilom »Trenutno ni na zalogi« oziroma so odstranjeni iz prodaje.

Zaloga izdelka se lahko spremeni v postopku nakupa, to je od oddaje naročila do prejema plačila po poslani ponudbi. ECE o tem, da se je zaloga spremenila, bodisi izdelka trenutno ni na zalogi, ali ga ni več možno dobaviti, obvesti kupca. V primeru, da izdelka ni več mogoče dobaviti, prodajalec kupcu vrne denar. V primeru, da  izdelka trenutno ni na zalogi, prodajalec kupca obvesti o dobavnem roku. Kolikor se kupec s spremenjenim rokom dobave ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu vrne denar. 

ECE bo kupnino povrnil z enakim plačilnim sredstvom, ki ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva oziroma sta se kupec in prodajalec dogovorila drugače. Prodajalec lahko uporabi drug, dogovorjen način za vračilo kupnine, v primeru, da kupec pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

11. IZDAJA RAČUNA

Prodajalec mora izdati račun in ga izročiti kupcu. Dolžnost kupca je, da preveri pravilnost računa, prevzame račun in ga zadrži.

12. ODSTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene zunaj svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 15 dneh od prevzema naročenega izdelka ECE obvesti, da odstopa od pogodbe in bo vrnil izdelek, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju poslovni subjekti) ECE omogoča vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev uvoznika oziroma proizvajalca ali v primeru obstoja stvarnih napak v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ). Poslovni subjekti nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 15 dneh ali vračila kupnine, kot to velja za kupce - fizične osebe.

Potrošnik mora o tem, da odstopa od pogodbe in bo izdelek vrnil, obvestiti ECE v 15 dneh od prevzema naročenih izdelkov. Izjava o odstopu od nakupa mora biti izražena nedvoumno, in sicer jo potrošnik lahko poda:

 • na brezplačno telefonsko številko 080 2204 v času uradnih ur,
 • na e-naslov: shop@ece.si,
 • na faks: 03 6209 599,
 • po pošti na naslov: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Potrošnik lahko za odstop od pogodbe uporabi obrazec, ki se nahaja tukaj.

Potrošnik mora izdelek vrniti najpozneje v 14 dneh od obvestila o odstopu. Edini strošek, ki potrošnika bremeni v zvezi z odstopom od naročila, je neposreden strošek vračila izdelka. Pošiljk z odkupnino ECE ne sprejema. 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe:

 • za blago ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in nastopijo v roku odstopa od pogodbe,
 • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in je prilagojeno njegovim osebnih potrebam,
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe,
 • za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ki jo podjetje v celoti izpolni,
 • za zapečatene avdio ali videoposnetke in računalniške programe, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat,
 • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
 • za digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo. 

Izdelek potrošnik pošlje na naslov: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje ali ga osebno dostavi na prej navedeni naslov prodajalca v času uradnih ur.  Potrošnikom svetujemo, da za čas možnosti odstopa od nakupa zadržijo originalno embalažo.

Po prejemu izdelka bo prodajalec vrnil kupnino, ki jo je kupec poravnal z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugačnega plačilnega sredstva. Prodajalec bo kupnino povrnil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 delovnih dni od prejema vrnjenega izdelka.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. 

Natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov kupec dobi na brezplačni telefonski številki 080 22 04 ali na e-naslovu shop@ece.si.

13. REŠEVANJE REKLAMACIJ 

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. 

Če je ob dostavi embalaža, v kateri je izdelek, poškodovana, lahko kupec zavrne prevzem pošiljke dostavljavcu oziroma prodajalec v tem primeru kupcu svetuje, da embalažo v kateri je izdelek fotografira. 

Reševanje garancijskih zahtevkov in stvarnih napak je podrobno opisano v nadaljevanju Splošnih pogojev. 

Za dodatna vprašanja in pomoč lahko kupec kontaktira ECE na brezplačno telefonsko številko 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure ali na e-naslov shop@ece.si. 

14. GARANCIJA

Garancijo na prodajne izdelke nudi uvoznik oziroma proizvajalec v skladu s svojimi garancijskimi pogoji.

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec pokliče ECE na brezplačno telefonsko številko 080 22 04, ki bo zagotovil ustrezno informacijo pravočasno.

Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri prodajalcu, proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu.

Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva prejema zahteve za odpravo napak, mora proizvajalec (prodajalec) potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v prej navedenem roku ni popravljen ali zamenjan z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Več o priporočilih za uveljavljanje garancijskih zahtevkov najdete tukaj.

15. STVARNA NAPAKA

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago skladno s pogodbo in odgovarja za stvarne napake, ki se na izdelku pokažejo v roku dveh let od izročitve blaga.  Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 

Kadar je kupec poslovni subjekt, prodajalec za napake ne odgovarja potem, ko preteče šest mesecev od izročitve izdelka, razen kadar je s pogodbo določeno drugače. 

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil stvari, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila. 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

Kupec, ki je poslovni subjekt mora prodajalca o stvarni napaki obvestiti nemudoma oziroma v roku osmih dni. 

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Več o priporočilih  za reševanje stvarnih napak najdete tukaj.  

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu,
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom,
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti prodajalca. 

Če obstoj napake na blagu ni sporen mora prodajalec čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. V primeru spora o obstoju napake mora podjetje najkasneje v roku osmih dni pisno odgovoriti potrošniku. 

16. VRAČILO IZDELKA IZ REKLAMACIJSKE OBRAVNAVE

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je ECE-ju izročil v obravnavo iz naslova garancije ali stvarne napake, po koncu obravnave prevzeti. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, če ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na njegov naslov. ECE kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave in ga pozove na prevzem izdelka. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na naslovu njegovega skladišča: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje. ECE hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila, prav tako ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 € z DDV/dan) in pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko ECE izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in drugih stroškov ECE-ja, nakaže kupcu. Če je vrednost izdelka zelo majhna, ga lahko ECE podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. ECE 15 dni pred iztekom 6-mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun potrošnika.

17. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletna trgovina ECE shop deluje 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov in vzdrževanja poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ECE pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne trgovine.

V nobenem primeru ECE ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi višje sile. 

ECE se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ECE ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ECE kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega izdelka.

18. PRITOŽBE IN SPORI

V primeru težav lahko kupec pritožbo poda:

 • preko brezplačne telefonske številke 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure, 
 • po faksu na številko 03 62 09 559,
 • na e-naslov shop@ece.si,
 • na sedežu podjetja ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec bo na pritožbo odgovoril najkasneje v roku osmih dni. ECE se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ECE prizadeva po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.

ECE spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh pogojih in po posebnih akcijskih pogojih.

Povezava do spletne platforme za izvensodno reševanje potrošniških sporov je tukaj.

19. POMOČ IN DODATNA VPRAŠANJA

Za vsa dodatna vprašanja je ECE na voljo po elektronski pošti na naslovu shop@ece.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 04 vsak delavnik od 7. do 20. ure.

20. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec bo osebne podatke kupca zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje prodajnega razmerja, obveščanje o spremembah in ponudbah za potrebe izvajanja prodajnega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz prodajalca in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo. Prodajalec in kupec sta dolžna varovati poslovno občutljive podatke, razen za namene izterjave/izvršbe zaradi dolga. Prodajalec bo pravilnost in resničnost osebnih podatkov kupca, ter spremembe preverjal pri pristojnih organih.

21. INFORMACIJE O PRODAJALCU ECE d.o.o.

Naziv družbe: ECE, energetska družba, d.o.o.
Sedež družbe: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Matična številka: 6064892000
Identifikacijska številka za DDV: SI55722679
Pristojni sodni register: Sodni register Okrožnega tožilstva v Celju, opravilna številka Srg 2011/36741 in sprememba ob pripojitvi opravilna številka Srg 2015/37235
E-naslov spletne trgovine: shop@ece.si
Brezplačna telefonska številka: 080 2204
Telefaks: 03 62 09 559
Spletno mesto prodajalca: https://www.ece.si/ 

22. DRUGA DOLOČILA

Ti pogoji začnejo veljati in se uporabljati od dne 24.06.2021.

ECE d.o.o.

Prenos Splošnih pogojev poslovanja

Primerjalnik
Primerjalnik se uporablja za lažjo primerjavo karakteristik izdelkov. Naenkrat lahko dodate največ tri izdelke iz ene kategorije.
Izdelek dodate v primerjalnik tako, da pri posameznem izdelku kliknete gumb "Dodaj v primerjalnik" in nato dodate še izdelek/a iz iste kategorije.

Količina je prevelika

X
 
Hvala za prijavo!

Vaša koda s popustom 5 € je

NOVAPRIJAVA5